Καινοτόμες τεχνολογίες στις οδοντιατρικές θεραπείεςΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑΟΨΕΙΣ ΡΗΤΙΝΗΣ
 1. Επανόρθωση

  Η τερηδόνα, τα κατάγματα, οι αποτριβές και οι διαβρώσεις συνιστούν φθορές στη δομή και τη σύσταση των δοντιών που ανάλογα με την έκταση τους προκαλούν πόνο, λειτουργικά ή αισθητικά προβλήματα, ενώ ειδικά η τερηδόνα και τα μεγάλα κατάγματα αποτελούν συχνή αιτία εξαγωγής όταν δεν αντιμετωπίζονται στο σωστό χρόνο.

  Οι φθορές των δοντιών αντιμετωπίζονται είτε με διαδικασίες επανόρθωσης με τη χρήση υλικών, είτε με την πρόσθεση στεφάνης (θήκη) σε μεγάλες βλάβες.

  Για την επανόρθωση των δοντιών πραγματοποιούμε:

  Εμφράξεις (σφραγίσματα) κατά κανόνα με σύνθετη ρητίνη (λευκά) καθώς και με βιοσυμβατά αμαλγάματα (μεταλλικά) σε μεγάλες κοιλότητες οπίσθιων δοντιών.

  Ανασυστάσεις για την αποκατάσταση της μορφολογίας και της λειτουργικότητας δοντιών με μεγάλη απώλεια μάζας. Για την άριστη αισθητική στη ζώνη του χαμόγελου,εφαρμόζουμε τη διαστρωματική τεχνική των ρητινών με την οποία μιμούμαστε τα φυσικά δόντια.

  Επένθετα ρητίνης ή πορσελάνης (ολοκεραμικά). Πρόκειται για τη συντηρητική αποκατάσταση οπίσθιων δοντιών με εκτεταμένη φθορά, ως εναλλακτική μέθοδος έναντι της πρόσθεσης στεφάνης.

  Δείτε σχετικά κλινικά περιστατικά

1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'gzahar_odont233.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image, p.products_price, p.products_tax_class_id from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '30' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '30' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 3

[TEP STOP]