Καινοτόμες τεχνολογίες στις οδοντιατρικές θεραπείεςΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑΟΨΕΙΣ ΡΗΤΙΝΗΣ
  1. Προσθετική

    Με εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες προσθετικής για την αποκατάσταση της εκτεταμένης φθοράς και της απώλειας των δοντιών.

    Η θεραπευτική μας προσέγγιση συνίσταται στην υποστήριξη, μέσω της πρόσθεσης, της απρόσκοπτης επιτέλεσης των βασικών στοματικών λειτουργιών της μάσησης και της φώνησης σε συνδυασμό με την ομαλή λειτουργία της κροταφογναθικής διάρθρωσης. Παράλληλα εστιάζουμε στην πρόγνωση των υποστηρικτικών δοντιών και γιαυτό εξατομικεύουμε την αποκατάσταση στις ανάγκες του κάθε ασθενή.
    Δίνουμε εξίσου έμφαση στην αισθητική και χρησιμοποιούμε υλικά και τεχνικές που μας επιτρέπουν να πραγματοποιούμε ακίνητες (θήκες και γέφυρες) ή κινητές (οδοντοστοιχίες) προσθέσεις με χαρακτηριστικά φυσικών δοντιών.
    Στο ιατρείο μας λύνουμε αποτελεσματικά τα προβλήματα λειτουργικότητας στη χρήση οδοντοστοιχιών που αντιμετωπίζουν ασθενείς με μεγάλη απώλεια δοντιών,εφαρμόζοντας εξειδικευμένες μεθόδους αποκατάστασης χωρίς εμφυτεύματα.
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'gzahar_odont233.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image, p.products_price, p.products_tax_class_id from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '31' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '31' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 3

[TEP STOP]