Καινοτόμες τεχνολογίες στις οδοντιατρικές θεραπείεςΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑΟΨΕΙΣ ΡΗΤΙΝΗΣ
 1. Όψεις Πορσελάνης

  Smile makeover με την τεχνική των ολοκεραμικών όψεων

  Με την εξέλιξη της αισθητικής οδοντιατρικής, η βελτίωση της εικόνας των δοντιών στο χαμόγελο μας είναι σήμερα απλή υπόθεση.
  Υιοθετόντας τη μειωμένης επεμβατικότητας τεχνική, των ολοκεραμικών όψεων, πραγματοποιούμε αισθητικές αλλαγές στα πρόσθια δόντια με γνώμονα τη διατήρηση της φυσικότητας και την ελάχιστη θυσία οδοντικής μάζας. Η μέθοδος συνίσταται στην επιφανειακή αφαίρεση σμάλτου, ανώδυνα και χωρίς αναισθησία, με την παράλληλη πρόσθεση στην εξωτερική επιφάνεια των δοντιών ενός λεπτού στρώματος πορσελάνης στα επιθυμητά χαρακτηριστικά.

  Οι ολοκεραμικές όψεις διακρίνονται για τη φυσική τους εμφάνιση και τη χρωματική τους σταθερότητα, ενώ προσφέρονται:

  - για το κλέισιμο διαστημάτων σε καταστάσεις αραιοδοντίας
  - για την αύξηση του μεγέθους υποπλαστικών δοντιών
  - για την αλλαγή της μορφολογίας και του σχήματος των δοντιών
  - για τη διόρθωση της μικρής στρεβλοδοντίας (στραβά δόντια) χωρίς ορθοδοντική θεραπεία
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'gzahar_odont233.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image, p.products_price, p.products_tax_class_id from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '34' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '34' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 3

[TEP STOP]