Καινοτόμες τεχνολογίες στις οδοντιατρικές θεραπείεςΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑΟΨΕΙΣ ΡΗΤΙΝΗΣ
  1. Αισθητικές οδοντοστοιχίες τύπου attachment χωρίς άγκιστρα

    Η χρήση συμβατικών τεχνητών οδοντοστοιχιών που φέρουν μεταλλικά άγκιστρα για τη στήριξη και συγκράτηση τους σε φυσικά δόντια, δημιουργεί αισθητικά προβλήματα,ιδιαίτερα στην περίπτωση που τα άγκιστρα ειναί ορατά στο χαμόγελο του ασθενή.

    Ωστόσο, η προσθετική οδοντιατρική μας δίνει σήμερα πολλές επιλογές για να μπορούμε να συνδυάζουμε την αισθητική στην αποκατάσταση με μιά κινητή οδοντοστοιχία. Μία τέτοια περίπτωση είναι οι οδοντοστοιχίες τύπου attachment, που δεν χρησιμοποιούν άγκιστρα για την υποστήριξη τους, αλλά κρυφούς συνδέσμους, ενσωματωμένους στο αθέατο τμήμα του σκελετού τους, με τους οποίους κουμπώνει η οδοντοστοιχία σε κατάλληλα διαμορφωμένες θήκες που καλύπτουν τα υποστηρικτικά δόντια. Η διακριτικότητα στην εμφάνιση αυτού του τύπου οδοντοστοιχίας μας επιτρέπει να έχουμε ένα καλαίσθητο αποτέλεσμα στην αποκατάσταση του ασθενή που μπορεί να χαμογελά με αυτοπεποίθηση και σιγουριά.

    ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'gzahar_odont233.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image, p.products_price, p.products_tax_class_id from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '37' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '37' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 3

[TEP STOP]